2009, മാർച്ച് 25, ബുധനാഴ്‌ച

കേരള പഞ്ചായത് അസോസിയേഷന്‍ അഭിമാനപുരസ്സരം സംഘടന ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി വെബ്സൈറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു .വിപ്ലവാഭിവാദനങ്ങള്‍